Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb. a vyhlášky č. 422/2006 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Svazek obcí Dehtář

2. Důvod a způsob založení

Účelem a předmětem činnosti Svazku obcí je školský účel - zřízení školské právnické osoby pro správu a provozování základní školy ve Strýčicích v budově čp. 13 Strýčice (dále také jen „svazková škola“) a pro zajištění výuky v této základní škole včetně zajištění provozování a správy areálu této školy Svazkem obcí jako zřizovatelem základní školy, jakož i zajištění převodu činnosti dosavadní školské právnické osoby Základní škola Strýčice, IČ 750 00 016, se sídlem Strýčice čp. 13, 373 41 Strýčice na tuto nově Svazkem obcí zřízenou školskou právnickou osobu k 1. 1. 2018 a plnění funkcí zřizovatele této základní školy Svazkem obcí po celou dobu jeho existence. Předmětem činnosti Svazku je i pronájem bytu v domě čp. 13 Strýčice. Předmětem činnosti Svazku je v případě dohody obcí i společné zřizování a provozování jiných školských zařízení v územním obvodu jednotlivých členských obcí, popř. i jiná činnost včetně činnosti hospodářské napomáhající zajištění a provozu školských zařízení zřizovaných Svazkem.

Dobrovolný svazek obcí s názvem Svazek obcí Dehtář byl založen smlouvou o vytvoření svazku obcí uzavřenou dne 20. 11. 2017 ve smyslu paragrafu 49 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dne 22. 11. 2018 byl Svazek obcí Dehtář zapsán do rejstříku svazku obcí, který vede Krajský úřad Jihočeského kraje.

Důvodem zřízení tohoto Svazku obcí pak je společná snaha členských obcí zajistit důstojné podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí v základní škole s místem trvalého pobytu na území členských obcí a snaha o urychlenou rekonstrukci a modernizaci školní budovy a souvisejícího vybavení a zařízení areálu školy ve Strýčicích.

3. Organizační struktura

Orgány svazku

 • Předseda Svazku: Ing. Jaroslav Houba, CSc
 • První místopředseda Svazku: Bohumír Miesbauer
 • Druhý místopředseda Svazku: Ing. Michal Borovka MBA
 • Sekretář Svazku při jeho založení a vzniku: PhDr. Tomáš Drs, Ph.D.

První kontrolní komise Svazku je složena takto:

 • Ing. Vladimír Švec
 • Ing. Radek Rypota
 • Ing. Josef Honsa

4. Kontaktní spojení

Sídlem Svazku obcí je budova ZŠ Strýčice, Strýčice čp. 13, 373 41 Strýčice

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: 115-5796820217/0100

6. IČO

066 20 507

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

Dokumenty jsou k dispozici v sekci dokumenty ke stažení

9. Žádosti o informace

Každá fyzická a právnická osoba může požádat o informaci ústně, písemně nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována. Žádost může být podána do kanceláře sídla svazku nebo zaslána jakýmkoli komunikačním prostředkem na adresy či čísla uvedená v bodě 4.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Pro podání žádostí a dalších podání lze uskutečnit na všechny kontakty pod bodem 4.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

12. Formuláře

Aktuální seznam najdete na stránce dokumenty ke stažení.

13. Návody pro řešení životních situací

V případě potřeby pomoci s řešením různých životních situací kontaktujte pracovníky svazku, kteří se Vám budou snažit pomoci v rámci svých zákonných a časových možností.

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých svazek jedná.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/1994 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

15. Úhrady za poskytování informací

Ceník není k dispozici.

16. Licenční smlouvy

Licenční smlouvy nejsou k dispozici.

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k dispozici na sekci dokumenty ke stažení, případně na úřední desce.

18. Seznam organizací

Svazek není zřizovatelem žádné organizace.